Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Limited Şirketi (“Control Union” / “Şirket”); internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizi zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan : Control Union Gözetim ve Belgelendirme Limited Şirketi
Adres : Tatlısu Mah. Pakdil Sok. No:9 Ümraniye / İstanbul
İnternet Sitesi : https://www.controlunion.com.tr/
Tel : (0216) 469 75 57-58
Mersis No : 0195010290500013

İşleme Amaçları

İsim, soyisim, iletişim bilgileri ve IP adresinizden oluşan kişisel verileriniz, gerekmesi halinde açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Gümrük Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicin Korunması Hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunların ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

KVKK’nın 5/2/ maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Şirket’in faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve bunlar için şirketimizin iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması ve müşterilerimizin kendileriyle veya yetkili kişileriyle iletişime geçilebilmesi, KVKK’nın 5/2/e maddesi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Şirket’in ürün, avantaj, etkinlik ve özel gün duyurularına ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Şirket’in sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Control Union tarafından, internet sitesi ziyaretçilerimizin özel nitelikli kişisel verileri işlenmemektedir. Bunun yanı sıra; Şirketimizde çalışmak için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini inceledikten ve mülakatları gerçekleştirdikten sonra, işe alım sürecimizde çeşitli belgeler talep etmekteyiz. Bu belgeler arasında; KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri içerir belgeler de bulunduğundan bu noktada adaylarımızdan açık rıza aramaktayız.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda,
 • • Etkin iletişim kurulması amacıyla hizmet aldığımız çeşitli üçüncü kişilere,
 • • Tarafınızla imzalanan sözleşmelerin ifası için gerektiği hallerde iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • • İhtiyaç duyduğumuz hallerde mali ve hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız danışmanlarımıza,
 • • Gerektiğinde ilgili resmi kurumlara ve adli mercilere ve
 • • Şirket’in internet sitesi, sosyal medya platformları ve yazılımları için   anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara, 

aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlar ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ürün veya hizmet aldığınızda, ya da elektronik ortamda toplanmakta ve işlenebilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde https://www.controlunion.com.tr/media/documents/kvkk-basvuru-formu.pdf linkinde yer alan başvuru formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • • Şirket’in Tatlısu Mah. Pakdil Sok. No:9 Ümraniye/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya
 • • Şirket’in controlunion@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek,
 • • Şirket’in turkeygdpr@controlunion.com alan adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman turkeygdpr@controlunion.com adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Tatlısu Mah. Pakdil Sok. No:9 Ümraniye/İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.